agustus

 

 

Ibadah Raya Sabtu
 · Sabtu,  5 Agustus, Pk 18.30 WIB ( Perjamuan Suci )
 · Sabtu, 12 Agustus, Pk 18.30 WIB  
 · Sabtu, 26 Agustus, Pk 18.30 WIB  
 
 
 
Ibadah Raya Minggu
 · Minggu,  6 Agustus, Pk 07.00 & 10.15 WIB ( Perjamuan Suci )
 · Minggu, 13 Agustus, Pk 07.00 & 10.15 WIB  
 · Minggu, 20 Agustus, Pk 08.00 & 10.00 WIB  
 · Minggu, 27 Agustus, Pk 07.00 & 10.15 WIB
 
 
 
 Ibadah Stars Station 1
 · Sabtu,  5 Agustus, Pk 16.30 WIB ( Happy Yoo )
 · Sabtu, 12 Agustus, Pk 16.30 WIB ( Pre SS Awards )
 · Sabtu, 19 Agustus, Pk 16.00 WIB ( SS Awards 2017 )
 · Sabtu, 26 Agustus, Pk 16.30 WIB ( SS Celebration )
 
 
Ibadah Stars Station 2
 · Minggu,  6 Agustus, Pk 09.00 WIB ( Happy Yoo )
 · Minggu, 13 Agustus, Pk 09.00 WIB ( Pre SS Awards ) 
 · Minggu, 27 Agustus, Pk 09.00 WIB ( SS Celebration )
 
 
Ibadah Stars Station 3
 · Minggu,  6 Agustus, Pk 16.00 WIB ( Happy Yoo )
 · Minggu, 13 Agustus, Pk 16.00 WIB ( Pre SS Awards ) 
 · Minggu, 27 Agustus, Pk 16.00 WIB ( SS Celebration )
 
 
ACARA SPECIAL SS AWARDS 2017
Sabtu, 19 Agustus 2017, Pk 16.00 WIB,
di Bakmi Golek, LC